tel.: +359 66 800 270, +359 888 33 54 89; e-mail: office@radev.bg

качено на: 14.02.2020

Проект № BG16RFOP002-2.040-0259-C01
„Подобряване на производствения капацитет в „РАДЕВ ПРИНТ“ ЕООД”

Цел на проекта: специфичната цел на настоящото проектно предложение е насочена към подобряване производствените процеси, чрез внедряване на Автоматизирана система за печат на трансферни щампи, която пряко ще доведе до увеличаване на производствения капацитет. Това от своя страна е предпоставка на увеличение на поръчките зад граница и съответното на приходите от продажби. Общата цел на проекта е постигане на икономическа устойчивост и повишаване конкурентоспособността на Радев Принт ЕООД. Както специфичната, така и общата цел на проектното предложение директно кореспондират с целта на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Кратко описание: за постигане на целите си на развитие Радев Принт ЕООД планува да изпълни настоящия проект, насочен към закупуване на Автоматизирана система за печат на трансферни щампи, която пряко ще спомогне за разширяване капацитета на дружеството и за увеличаване на приходите от износ. В рамките на настоящия проект се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: 1/ Дейност за подобряване на производствения капацитет.
Потребности и очаквани резултати от реализирането на проекта: заложените в проекта цели са част от маркетинговата стратегия на компанията и тяхното реализиране ще има принос за повишаване конкурентоспособността на компанията, а оттам и приноса й за развитието на българската икономика. Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следния икономически ефект в рамките на две години след изпълнението му:
Нарастване на нетните приходи от продажби с 21,98 %; Нарастване на производителността с 17,23 % и Изменение на средните генерирани приходи от износ с 584,78 %.

Бенефициент: „РАДЕВ ПРИНТ“ ЕООД

Обща стойност: 305 000.00 лв., от които 181 475.00 лв.
европейско и 32 025.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 13.02.2020 г.
Край: 13.02.2021 г.

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с чл. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по договор № BG16RFOP002-2.040-0259-C01 – „Подобряване на производствения капацитет в „РАДЕВ ПРИНТ“ ЕООД“, се провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирана система за печат на трансферни щампи – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0259-C01 – „Подобряване на производствения капацитет в „РАДЕВ ПРИНТ“ ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с обща прогнозна стойност в лева, без ДДС: 305 000.00

РАДЕВ ПРИНТ ЕООД – тръжна документация (качено на: 26.08.2020)

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.040-0259-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „РАДЕВ ПРИНТ“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „РАДЕВ ПРИНТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Back to Top